INFOLINIA
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon
A A Ikona, element graficzny, symbol oka. To aktywny przycisk, który włącza wysoki kontrast strony
Migam
Logo ETR
Logotyp Unii Europejskiej

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spzzlo.pl

Daty publikacji i aktualizacji


 • Data publikacji strony internetowej: 2020-07-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-21

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak wystarczającego kontrastu tekstu w stosunku do koloru tła strony.
 • Po powiększeniu tekstu do 200% niektóre treści na stronie mogą nie być w pełni użyteczne.
 • Brak możliwości przeglądania treści w wybranej orientacji wyświetlania (w pionie lub w poziomie) bez jej przewijania w poziomie.
 • Część opublikowanych na stronie dokumentów nie jest dostępna cyfrowo. Ze względu na pochodzenie od różnych podmiotów mamy ograniczone możliwości ich edycji.
 • Część opublikowanych na stronie dokumentów ma charakter archiwalny i jest wykluczona z przepisów ustawy o dostępności cyfrowej.

Dążymy do pełnego dostosowania strony www.spzzlo.pl do wymogów dostępności cyfrowej.​​​​

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Mazurek - dostepnosc[at]spzzlo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 864 00 89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Skróty klawiszowe służące przemieszczaniu się po elementach strony internetowej


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje na temat procedury


 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. SPZZLO Warszawa-Żoliborz zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, SPZZLO Warszawa-Żoliborz niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, SPZZLO Warszawa-Żoliborz zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik praw obywatelskich


Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich dostępna jest pod adresem: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna


 

Przychodnia Szajnochy 8 

mapa dojazdu do przychodni przy ulicy Szajnochy 8 w Warszawie

 • podjazd dla wózków inwalidzkich
 • toalety dla osób niepełnosprawnych
 • windy osobowe
 • wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

 

Przychodnia Conrada 15 

mapa dojazdu do przychodni przy ulicy Conrada 15 w Warszawie

 • wejście na poziomie 0 (parter)
 • toalety dla osób niepełnosprawnych
 • wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

 

Przychodnia Elbląska 35

mapa dojazdu do przychodni przy ulicy Elbląskiej 35 w Warszawie

 • podjazd dla wózków inwalidzkich
 • toalety dla osób niepełnosprawnych
 • winda osobowa
 • wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

 

Przychodnia Felińskiego 8 

mapa dojazdu do przychodni przy ulicy Felińskiego 8 w Warszawie

 • podjazd dla wózków inwalidzkich
 • toalety dla osób niepełnosprawnych
 • winda osobowa
 • wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

 

Przychodnia Klaudyny 26B 

mapa dojazdu do przychodni przy ulicy Klaudyny 26B w Warszawie

 • podjazd dla wózków inwalidzkich
 • toalety dla osób niepełnosprawnych
 • winda osobowa
 • wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

 

Przychodnia Kleczewska 56

mapa dojazdu do przychodni przy ulicy Kleczewskiej 56 w Warszawie

 • podjazd dla wózków inwalidzkich
 • toalety dla osób niepełnosprawnych
 • winda osobowa
 • wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

 

Przychodnia Kochanowskiego 19

mapa dojazdu do przychodni przy ulicy Kochanowskiego 19 w Warszawie

 • podjazd dla wózków inwalidzkich
 • toalety dla osób niepełnosprawnych
 • winda osobowa
 • wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

 

Przychodnia Kochowskiego 4

mapa dojazdu do przychodni przy ulicy Kochowskiego 4 w Warszawie

 • toalety dla osób niepełnosprawnych
 • winda osobowa
 • wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

 

Przychodnia Sieciechowska 4

mapa dojazdu do przychodni przy ulicy Sieciechowskiej 4 w Warszawie

 • wejście na poziomie 0
 • toalety dla osób niepełnosprawnych
 • winda osobowa
 • wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

 

Przychodnia Wrzeciono 10C 

mapa dojazdu do przychodni przy ulicy Wrzeciono 10C w Warszawie

 • podjazd dla wózków inwalidzkich
 • toalety dla osób niepełnosprawnych
 • wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

 

Przychodnia Żeromskiego 13

mapa dojazdu do przychodni przy ulicy Żeromskiego 13 w Warszawie

 • podjazd dla wózków inwalidzkich
 • toalety dla osób niepełnosprawnych
 • winda osobowa
 • wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

 

Przychodnia Łomianki, Szpitalna 6

mapa dojazdu do przychodni przy ulicy Szpitalnej 6 w Łomiankach

 • podjazd dla wózków inwalidzkich
 • toalety dla osób niepełnosprawnych
 • winda osobowa
 • wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Dostępność informacyjno-komunikacyjna


1. Tekst czytany maszynowo dla osób niewidomych

Nasza strona www.spzzlo.pl została częściowo dostosowana do odczytu maszynowego, dokonywanego za pomocą syntezatora mowy, przy pomocy czytnika ekranu, dostępnego w telefonie komórkowym, tablecie lub komputerze. Dzięki temu udogodnieniu osoba niewidoma ma możliwość zapoznania się z informacją odnośnie usług medycznych, funkcjonowania przychodni, poradni i pracowni oraz właściwego przygotowania do wizyty bądź badania. Ma również możliwość zapoznania się z różnego rodzaju działaniami promocyjnymi oraz akcjami edukacyjnymi dla pacjentów.

2. Tłumacz języka migowego dla osób niesłyszących

Nasza strona dostępna jest także w zakresie informacji w Polskim Języku Migowym (PJM) odnośnie usług medycznych, funkcjonowania poradni i pracowni oraz działań promocyjno-edukacyjnych realizowanych w SPZZLO Warszawa-Żoliborz.

Osoba niesłysząca ma również możliwość skorzystania, za pomocą strony internetowej, z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego podczas wizyty w przychodni, w tym w rejestracji, u lekarza, pielęgniarki lub w pracowni diagnostycznej.

3. Pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących

Uruchomione dla pacjentów niedosłyszących stanowiskowe pętle indukcyjne dostępne w rejestracjach Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w trzech przychodniach na terenie Warszawy (docelowo w każdej z placówek):

 • przychodnia przy ul. Karola Szajnochy 8
 • przychodnia przy ul. Jana Kochanowskiego 19
 • przychodnia przy ul. Elbląskiej 35

grafika, ucho

Stanowiska z pętlą indukcyjną są oznakowane dedykowaną naklejką (znak). W celu skorzystania z pętli pacjent przełącza swój aparat na program T (posiada go większość dostępnych na rynku aparatów) oraz staje naprzeciwko oznakowanego stanowiska.

4. ETR (tekst łatwy do czytania) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

 • Na stronie www.spzzlo.pl dostępna jest informacja napisana w tekście łatwym do czytania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, doświadczeniem kryzysu psychicznego, z problemem zdrowia psychicznego lub w spektrum autyzmu. Tekst oznakowany dedykowanym znakiem ETR napisany został prostym, łatwym w odbiorze językiem, dużą czcionką, z ułatwiającymi zrozumienie prezentowanej treści obrazkami. Dzięki temu pacjent z niepełnosprawnością intelektualną ma możliwość samodzielnego (bez pomocy osób trzecich) zapoznania się z usługami medycznymi realizowanymi w SPZZLO Warszawa-Żoliborz oraz funkcjonowaniem poradni i pracowni diagnostycznych wchodzących w skład Zakładu.
 • Udostępniono również blog dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w wersji ETR.

Powiadomienia o braku dostępności


W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności złóż wniosek o zapewnienie dostępności bądź skontaktuj się z osobą odpowiedzialną w danym obszarze.

Koordynatorzy ds. dostępności:

 

Koordynator ds. dostępności
architektonicznej


Mirosław Reszka
Inspektor Nadzoru Budowlanego
SPZZLO Warszawa-Żoliborz
ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa


dostepnosc.architektoniczna@spzzlo.pl
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon +48 22 864 00 89

 

 

Koordynator ds. dostępności
cyfrowej


Kamil Mazurek
Kierownik IT
SPZZLO Warszawa-Żoliborz
ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa


dostepnosc.cyfrowa@spzzlo.pl
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon +48 22 864 00 89

 

 

Koordynator ds. dostępności
informacyjno-komunikacyjnej


Barbara Nagórko
Specjalista ds. Organizacji i Marketingu
SPZZLO Warszawa-Żoliborz
ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa


dostepnosc.informacyjno-komunikacyjna@spzzlo.pl
Ikona, element graficzny, symbolizujący telefon +48 22 864 00 89

 

Czytaj także:


Logotypy programu zrealizowanego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej
Logotyp: szybka terapia onkologiczna Logotyp: NFZ Logotyp: Rzetelna Firma

Copyrights 2022 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz | Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałow w całosci lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Projekt i wykonanie


Logo Agencji PR PReal’s

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies więcej Ikona, element graficzny, strzałka w prawo z aktywnym linkiem do treści na temat specjalistycznych usług